วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ฟาร์มเห็ดตัวอย่าง

การทำฟาร์มเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานและฟาร์มเห็ดนางรมฮังการี เห็ดที่นิยมเพาะเลี้ยงในฟาร์มเปิดที่เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของเกษตรกรที่นิยมเพาะเห็ดทั่วทุกภาค ภาคเหนือ ภาคตะวันอออเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ การเพาะเห็ดสามารถทำรายได้ให้แก่เกษตรกรได้ดี หากรู้จักวิธีการพื้นฐาน และเทคนิคการดูแลก้อนเชื้อเห็ด การให้น้ำเห็ด และการทำโรงเรือนเพาะเห็ด ผู้ที่เริ่มต้นเพาะเห็ดอาจศึกษาวิธีการเพาะเห็ดจำนวนน้อย การทำโรงเรือนแบบง่าย ๆ และใช้เพื้นที่เล็ก ๆ ทดลองเริ่มแรกเพื่อศึกษาวิธีการเพาะเห็ดโดยลงก้อนเชื้อเห็ดไม่เกิน 1,000 ก้อน เมื่อศึกษาวิธีการได้ชำนาญดีแล้วจึงทำการเพาะเป็นฟาร์มเห็ดขนาดใหญ่การทำฟาร์มเพาะเห็ดขนาดใหญ่และฟาร์มเพาะเห็ดขนาดเล็ก

1.การเพาะเห็ดขนาดใหญ่ เป็นการทำฟาร์มเพาะเลี้ยงเห็ดขนาดใหญ่ในรูปของฟาร์มอาชีพ หรือบริษัทฟาร์ม  มีระบบบริหารจ้ดการที่ค่อนข้างพิถีพิถันเชิงวิชาการ วิธีการป้องกันโรคเห็ด การดูแลเชื้อก้อนเห็ด การฆ่าเชื้อ ลักษณะโรงเรือใช้พื้นที่มามีขนาดใหญ่ การเพาะเห็ดแบบครบวงจร ได้แก่ การเขี่ยเชื้อเห็ด การนึ่งก้อน การอัดก้อนเห็ด มีการเพาะเลี้ยงก้อนเห็ดจำนวนมากตั้งแต่ 50,000-100,000 ก้อน

2.การเพาะเห็ดขนาดเล็ก เป็นการทำฟาร์มเพาะเห็ดที่มีขนาดเล็ก พื้นที่ใช้เพาะเห็ดไม่มากนัก เกษตรกร มือใหม่สมัครเล่น สามารถทำได้ทั่ว ๆ ไป เป็นการศึกษาวิธีการจากประสบการณ์เริ่มต้น จนถึงขั้นเกิดความชำนาญ การลงทุนครั้งแรกอาจเริ่มต้นแต่ก้อนเห็ดจำนวนน้อย ประมาณ 600ก้อน ถึง 1,00ก้อน เมื่อมีประสบการณ์แล้วจึงเพิ่มจำนวนและสร้างโรงเพาะเห็ดหลาย ๆ โรงเพาะ หรืออาจใช้วิธีการประหยัดที่ใช้พื้นที่น้อยในการเพาะเลี้ยง โดยใช้วิธีการแขวนก้อนเชื้อเห็ด ใช้ขนาดพื้น 1.5x 2 ตารางเม็ด ต่อเห็ด 600 ก้อน

เทคนิคและวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ด
1. วิธีการการจัดหาก้อนเชื้อเห็ด (เห็ดนางฟ้าภูฐานดำ,เห็ดนางรมฮังการี,เห็ดหูหนู ) ในการเริ่มต้นครั้งแรกควรเริ่มหาแหล่งเขี่ยเชื้อและทำก้อนเห็ด โดยทดลองซื้อครั้งแรกไม่เกิน 600 ก้อน ลองนำมาเพาะเลี้ยงดูมาตรฐานการเขี่ยเชื้อของฟาร์มก้อนเห็ด เมื่อทดลองได้ดีแล้วครั้งจึงเพิ่มจำนวนการสั่งซื้อก้อนเห็ดจำนวนมาก หากจะให้ดีแล้วควรหาซื้อก้อนเห็ดที่มีชื่อเสียง หรือหาซื้อในพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องจากฟาร์มจะรับประกันการออกดอกของเห็ด และจะแถมก้อนเชื้อเผื่อก้อนที่ไม่ได้มาตรฐาน
2. เทคนิคการเปิดก้อนเชื้อเห็ด เพื่อให้ได้เกิดดอกเห็ดเฉลี่ยทุก ๆ วัน เช้า  1 ครั้ง เย็น 1 ครั้ง ควรจัดชุดเปิดเมื่อถึงกำหนด ออกเป็น 3 ชุด เท่า ๆ กัน และเปิดห่างกันชุดละ 2 วัน การให้น้ำตั้งแต่เปิดชุดแรก โดยให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ ไม่ต้องจัดกลุ่มการให้น้ำ เห็ดจะออกดอกโดยเฉลี่ยทุก ๆ วัน ประมาณ 10 % จากก้อนเห็ดที่จัดเป็นชุดแล้ว

3. เทคนิคการให้น้ำกับก้อนเชื้อเห็ด ให้ระบบสปริงเกอร์ฝอยน้ำ ควรให้น้ำวันละ 3 ครั้ง  ทุก 4 ชั่วโมง ในเวลากลางวัน และหยุดให้น้ำในเวลากลางคืน ให้ติดต่อกัน 3-4 วัน แล้วหยุดพักการให้น้ำ 1 วัน สลับกัน เพื่อให้ก้อนเชื้อได้มีโอกาสระบายความชื้นที่เกิดจากกาให้น้ำมากเกินไป จนถึงขั้นเปียกแฉะน้ำเข้าไปในก้อนเห็ดจำนวนมาก อาจทำให้เกิดก้อนเชื้อเน่า เชื้อเห็ดตาย
4. การใช้ปุ๋ยเร่งดอกเห็ด เห็ดนางฟ้าภูฐานดำ และเห็ดอัดก้อนทุกชนิด จะเติมธาตุอาหารเข้าไปในก้อน ทำให้เส้นใยของเห็ดเดินดี เนื่องจากเห็ดจะออกดอกแล้วพักก้อน 7-15 วัน เพื่อการสร้างดอกเห็ด ใหม่ การใช้ปุ๋ยเร่งดอกเห็ด เป็นการให้ธาตุอาหารเพิ่มกับก้อนเห็ด และเร่งการเจริญเติบโตของเห็ด เพื่อให้ดอกเห็ดออกดอกอย่างสม่ำเสมอ
5. การใช้จุลินทรีย์ ป้องกันเชื้อรา ไร หมัด เห็บ ในก้อนเห็ด ควรใช้สารอินทรีย์ หรือจุลินทรีย์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคดอกเห็ด มีความจำเป็นสำหรับการดูแลรักษาก้อนเชื้อเห็ดให้มีอายุการออกดอกเห็ดให้นานที่สุด ตามปกติ เห็ดนางฟ้าภูฐานดำ และเห็นางรมฮังการี จะมีระยะการออกดอก เฉลี่ยประมาณก้อนละ 1 กิโลกรัม ออกต่อเนื่องกันระยะเวลา 3-4 เดือน

สั่งซื้อ ฐนรักษ์ เฉิดสนิท โทร.086-2411850
email: ka4314@hotmail.com